Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az iskolai beiratkozásról

2009.09.18

A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása A Közoktatásról szóló módosított 1993.évi LXXIX. Törvény (továbbiakban Kt.) tankötelezettségéről szóló 6-7.§-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket iskolába kell beíratni.

 

A 2008/2009. Tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2009. év május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. (Kt. 6.§ (2) bekezdés)

A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató dönt. (K.t. 66. § (1) bek.)

 

Mit kell tudni a beiratkozásról?

A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős (Kt. 14.§ (2) bekezdés b. pont). A felvételről az iskola igazgatója dönt. (K.t. 66. § (1) bek.) A gyermeket elsősorban abban az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. (Kt. 66.§ (2) bek.) Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola, sorsolás útján dönt.  A sorsolásra a felvételi kérelmek benyújtóját is meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A saját helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg. Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolában be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott „befogadó nyilatkozatot” le kell adnia, továbbá a körzeti iskolába be kell jelentenie azt is, ha a tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve a gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 17.§ (1). Ha a tanulót a tanulási képességet vizsgáló szakértőik és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (amely a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő neveléshez-oktatáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni, beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.

Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatban a jogszabályban meghatározott kötelességét nem teljesíti, a jegyző a kötelesség teljesítését elrendeli.(Kt. 91.§ (7) bekezdés b. pont)

Azon szülőknek, akik nem az önkormányzatok által fenntartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk.

Az iskolai felvétellel kapcsolatos határozatok ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az igazgatónál. Az igazgató az eljárást megindító kérelmet nyolc napon belül – elbírálás céljából – az önkormányzati iskola esetén a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati iskola esetén a fenntartóhoz küldi meg. Ezen eljárás pontos határidőit az adott iskolák és fenntartók határozzák meg.